Ελλάδα 2.0 Λογότυπο

Συχνές Ερωτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Πράσινα Ταξί

Περιεχόμενα

1. Τι επιδοτεί η Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» ;

Η Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» επιδοτεί την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ (BEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση και καταστροφή του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ , καθώς και της αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι/ ωφελούμενοι της Δράσης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» ;

Οι δικαιούχοι της Δράσης είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».

Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συνιδιοκτητών επί της αδείας (συνιδιοκτήτες / συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών.

Οι ωφελούμενοι δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.

3. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει ένας ωφελούμενος στη Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» ;

Καταρχάς, κάθε ωφελούμενος δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 ανά άδεια Ε.Δ.Χ οχήματος ΤΑΞΙ στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.

Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Κανονισμού De Minimis, , δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Συνεπώς, στην περίπτωση που για παράδειγμα ένας ωφελούμενος διαθέτει (ή είναι συγκύριος σε) τρεις (3) άδειες Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ και τρία (3) Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ (1 για κάθε άδεια) αντίστοιχα, και τα οποία είναι κατηγορίας ρύπων EURO 5 ή παλαιότερα, δύναται να κάνει 3 διαφορετικές αιτήσεις στην Δράση, για επιδότηση 3 αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ (1 όχημα ανά άδεια), αποσύροντας και καταστρέφοντας υποχρεωτικά τα 3 παλαιά Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ. Επιπλέον, για κάθε αίτηση (για κάθε 1 όχημα ανά άδεια), δύναται να αιτηθεί, αν το επιθυμεί, για επιδότηση έξυπνου σημείου επαναφόρτισης.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός συγκύριων στην άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, η αίτηση υποβάλλεται ανά συγκύριο ή συνολικά ; Επιπλέον, η επιδότηση καταβάλλεται ανά συγκύριο ή συνολικά ;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων επί της αδείας , η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το σύνολο των συγκύριων. Τονίζεται ότι η αίτηση παραμένει μια και ενιαία, και δεν υποβάλλεται ξεχωριστά από κάθε συγκύριο.

Ως προς την καταβολή της επιδότησης, στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων επί της αδείας η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανά συγκύριο και στον λογαριασμό εκάστου εξ’ αυτών και αναλογικά σύμφωνα με τα ποσοστιαία μερίδια που διαθέτουν επί της άδειας.

5. Ποιες είναι οι επιδοτήσεις της Δράσης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ»; Υπάρχουν επιπλέον προσαυξήσεις για ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνους, νέους, ΑμεΑ) ;

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

 1. Για αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ (BEV) το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500€).
 2. Η υποχρεωτική απόσυρση και καταστροφή του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€)
 3. Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον, για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική:

 • - Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
 • - Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
 • - Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι άνω του ενός, με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, και κάποιος/ιοι από αυτούς τυχαίνει να ανήκει/ουν σε κάποια/ες από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό προσαύξησης που δικαιούται/νται για την όποια ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που του/τους αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Τα ποσά προσαύξησης των ειδικών κατηγοριών, δεν δύναται να υπερβαίνουν τα συνολικά ποσά προσαύξησης ανά ειδική κατηγορία όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.).

6. Παράδειγμα υπολογισμού Επιδότησης: Έστω ότι υπάρχουν 3 συγκύριοι (Α, Β, Γ) σε μία άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ και επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους όχημα (έστω ότι είναι κατηγορίας EURO 4) με νέο αμιγώς ηλεκτρικό το οποίο έχει Λ.Τ.Π.Φ. (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) 40.000€, κάνοντας αίτηση στη Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ». Ο Α συγκύριος έχει το 30% της άδειας και ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ, ο Β έχει το 40% της άδειας και έχει οικογένεια με 3 εξαρτώμενα τέκνα, και ο Γ έχει ως μερίδιο άδειας το υπόλοιπο 30% και δεν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία. Πόση επιδότηση δικαιούται ο καθένας και ποια είναι η συνολική επιδότηση για αυτή την αίτηση ;

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα έχουμε τα εξής:

Η συνολική επιδότηση που δικαιούνται οι συγκύριοι για το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι: 40.000€ *0,4= 16.000€ συν επιπλέον 5.000€ λόγω της υποχρεωτικής απόσυρσης και καταστροφής του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (κατηγορίας EURO 4). Συνολική επιδότηση για το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 21.000€

Ο κάθε συγκύριος θα δικαιούται ποσό επιδότησης για το όχημα, ανάλογα το ποσοστό που έχει στην άδεια δηλαδή:

Α συγκύριος: 21.000€*0,3= 6.300€ , Β συγκύριος: 21.000*0,4= 8.400€, Γ συγκύριος: 21.000*0,3= 6.300€.

Επιπλέον, από τις ειδικές κατηγορίες προκύπτουν τα εξής:

 • Α συγκύριος: Δικαιούται επιδότηση λόγω κατηγορίας ΑμεΑ με βάση το ποσοστό του στην άδεια δηλαδή 1.000€*0,3= 300€
 • Β συγκύριος: Δικαιούται επιδότηση αντίστοιχα λόγω οικογένειας με 3 εξαρτώμενα τέκνα με βάση το ποσοστό του στην άδεια δηλαδή 1.000€*0,4= 400€
 • Γ συγκύριος: Δεν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία, άρα δεν δικαιούται επιπλέον επιδότηση.

Συνεπώς, τα τελικά ποσά επιδότησης ανά συγκύριο και συνολικά είναι τα εξής:

 • Α συγκύριος: 6.300€ + 300€ = 6.600€
 • Β συγκύριος: 8.400€ + 400€ = 8.800€
 • Γ συγκύριος: 6.300€ + 0€ = 6.300€

Συνολική επιδότηση της αίτησης : 21.700€

7. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες στη Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ»; Ποια θα είναι η διάρκεια της Δράσης ;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

8. Σε περίπτωση αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με επιδότηση από τη Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», υπάρχει συγκεκριμένη χρονική απαίτηση μη μεταπώλησης του αυτοκινήτου; Και τι γίνεται στη περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης του οχήματος ;

Ναι υπάρχει. Συγκεκριμένα, τα οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους επωφελούμενους πριν την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους. Συνεπώς, ο εκάστοτε ωφελούμενος θα πρέπει να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της δράσης στην κατοχή του τουλάχιστον για δυο (2) έτη.

Στην περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης, η ελάχιστη περίοδος μίσθωσης του οχήματος είναι (36) τριάντα έξι μήνες

9. Εάν επιλέξω ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) Λ.Τ.Φ.Π. 35.000€ και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 40.000€, επί ποιας τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonus ;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 35.000€ και στην απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

10. Αγοράζεται αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ καταλόγου 33.000€ και γίνεται τελικά έκπτωση 4.000€. Άρα η τελική αξία αγοράς προ φόρων θα διαμορφωθεί στις 29.000€. Σε ποια αξία προ φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) θα επιδοτηθεί ;

Ο υπολογισμός της τελικής αναλογούσας επιδότησης θα γίνεται με βάση την τελική αξία αγοράς όπως αυτή θα αναγράφεται στο επίσημο φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή, δηλαδή τις 29.000€.

11. Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων ; Ποια άλλη τιμή υπάρχει ;

Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.

12. Η εταιρία που θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχει με την αγορά δώρο οικιακό φορτιστή. Μπορεί να εγκαταστήσω τον έξυπνο φορτιστή ο οποίος επιδοτείται από το πρόγραμμα σε άλλο χώρο εκτός της κύριας κατοικίας μου, π.χ. στο εξοχικό μου, εφόσον ο χώρος αυτός δηλώνεται στο Ε9 μου ;

Ναι, υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα μόνον όμως στην περίπτωση που τεκμηριώνεται η ιδιοκτησία / μίσθωση του σημείου τοποθέτησης του επιδοτούμενου φορτιστή και το δικαίωμα εγκατάστασης στην εν λόγω θέση στάθμευσης.

Σημειώνεται σαφώς πως δυνατότητα επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση επιδότησης έξυπνου σημείου επαναφόρτισης στη Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», υπάρχουν στην ενότητα Αρχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Δράσης https://prasinataxi.gov.gr, στο σημείο «Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης» καθώς επίσης θα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ της Δράσης.

13. Είμαι κατασκευαστής/εισαγωγέας συσκευής που λειτουργεί ως σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε προορίζονται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Ποια είναι η διαδικασία για να προστεθεί η συσκευή αυτή στη Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης ;

Προκειμένου να ενταχθείτε στη Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης, σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο έξυπνο σημείο επαναφόρτισης δεν υπάρχει ήδη στην Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που είναι αναρτημένη στην ενότητα Αρχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Δράσης https://prasinataxi.gov.gr, θα πρέπει να κάνετε Αίτηση Καταχώρησης στη Λίστα με έναν από τους δύο (2) παρακάτω τρόπους:

α) ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Πράσινα Ταξί», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://prasinataxi.gov.gr

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 119 ΤΚ 10192 Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται πως:

 • Η λίστα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δράσης https://prasinataxi.gov.gr στην ενότητα Αρχεία στο σημείο «Λίστα επιλέξιμων φορτιστών» και αποτελεί κοινή λίστα με την αντίστοιχη Λίστα Επιλέξιμων Φορτιστών του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ κύκλος».
 • Η λίστα θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και θα ανανεώνεται διαρκώς, όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/ εισαγωγείς με νέα σημεία επαναφόρτισης

Οι κατασκευαστές/ εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην σχετική λίστα οφείλουν να υποβάλλουν μέσω αιτήματος προς έγκριση, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα Αρχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Δράσης https://prasinataxi.gov.gr, στο σημείο «Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης» καθώς επίσης θα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ της Δράσης (Παράρτημα ΙΙ).

14. Ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι αποδεκτά από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) για την καταβολή της ενίσχυσης του ωφελούμενου / τελικού αποδέκτη της Δράσης «Πράσινα Ταξί» ;

Αρχικά να αναφέρουμε ότι οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες της Δράσης, κατά την φάση υποβολής δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της αίτησής τους, καλούνται να συμπληρώσουν/καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα, το IΒΑΝ του ατομικού/εταιρικού λογαριασμού τους, στον οποίο θα τους πιστωθεί το ποσό επιδότησης που δικαιούνται.

Τα αποδεκτά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι αποδεκτά από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) για την καταβολή της ενίσχυσης του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη της Δράσης «Πράσινα Ταξί» παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.